Projekt Podpora AKTIVNÍHO a odpovědného občanství ve školách (ACTIVE)

Program Erasmus+ Partnerství pro spolupráci v oblasti školního vzdělávání (Výzva 2021: KA220-SCH)

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Naše zkušenosti v oblasti práce s informacemi předáváme prostřednictvím projektu ACTIVE učitelům a žákům středních škol. V rámci projektu jsme zpracovali Metodiku a praktické Aktivity využitelné pro učitele ve školách, které se v sedmi modulech zaměřují na rozvoj následujících kompetencí:

 • kritické myšlení, využíváním informací a rozpoznávání desinformací a fakenews
 • práce s daty a vyhodnocování informací dostupných na internetu a sociálních sítích
 • rozvoj empatie – porozumění a respektování druhých
 • porozumění vlastních předsudků (biases)
 • jak udělat ve škole vlastní výzkum
 • jak si nastavit cíle a strategii k jejich dosažení
 • jak rozumět a vyhodnotit dopady aktivit na společnost

Krátce o projektu

Projekt ACTIVE realizujeme společně s dalšími pěti partnery z Česka (Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi), Slovenska (Soukromá základní škola Felix), Polska (WSB Univerzity), Rakouska (ECECE) a Itálie (Learnable). Odpovědná společnost je v rámci projektu odborným garantem tvorby Metodiky a Aktivit do škol (tzv. Toolkitu).

Projekt je realizován v rámci Partnerství pro spolupráci v oblasti školního vzdělávání programu Erasmus+. Další informace naleznete také na stránkách projektu Active-Citizen.eu.

Kontext projektu a jeho relevance v dnešní době

V době takzvané „postpravdivé“ nebo „postfaktické“ společnosti, která je v Oxford Dictionaries popsána jako „vztahující se k okolnostem, v nichž objektivní fakta mají menší vliv na utváření veřejného mínění než apely na emoce a osobní přesvědčení“, je pro aktivní a odpovědné občanství zásadní potřeba kritického myšlení, pochopení souvislostí a možných dopadů vlastního jednání a otevřenost k podpoře vzájemné diskuze. To vše se násobí a úzce souvisí s nárůstem používání internetu a sociálních médií, neboť ty se stávají hlavním vlivným faktorem při „konzumaci“ informací a vytváření názorů. V tomto kontextu mohou udržitelnost demokratických hodnot a demokratické společnosti zajistit pouze aktivní a odpovědní občané, kteří jsou otevření komunikaci navzdory možným rozdílům v hodnotách a potřebách a jsou schopni reflektovat (možné) dopady svých rozhodnutí a činů.

Cíle projektu

Projekt ACTIVE se zabývá právě fenoménem tzv. „post faktické společnosti“ a nabízí učitelům praktické nástroje pro rozvoj kompetencí žáků (ve věku 12 až 18 let) v oblasti kritického myšlení, nakládání a vyhodnocování informací, včetně porozumění dezinformacím a také rozvoje empatie a porozumění vlastních předsudků. 

Hlavním cílem projektu je pak umožnit žákům orientovat se ve světě, ve kterém žijí, a porozumět mu, aby mohli jednat jako aktivní a odpovědní aktéři v demokratické společnosti.

Dílčí cíle projektu:

 • Žáci se na základě vlastních zkušeností (založených na vypracované metodice) naučí, jak se vypořádat se složitými problémy a informacemi, aby se zorientovali v situaci a porozuměli jí.
 • Vzhledem k tomu, že pro mladou generaci hraje při získávání informací klíčovou roli internet a zejména sociální sítě, žáci se naučí, jak přistupovat k informacím na internetu.
 • Žáci se naučí porozumět své motivaci a motivaci ostatních, aby byli schopni reflektovat jejich normy, předsudky, očekávání a požadované výsledky. Žáci se naučí, jak reagovat na situaci v souladu se svými hodnotami a (možnými) dopady svého jednání.
 • Žáci se naučí aktivně zapojit s otevřeným přístupem připraveni zohlednit i (odlišné) názory druhých.
 • Učitelé získají znalosti a kompetence k podpoře a propagaci aktivního a odpovědného občanství ve svých běžných hodinách, aby tyto kompetence předali žákům.

Co projekt konkrétně přináší učitelům

V rámci projektu bylo pod vedením expertů Odpovědné společnosti vytvořeno sedm modulů, které pokrývají klíčová témata relevantní pro porozumění a osvojení si práce s informacemi (chcete-li kritického myšlení). Moduly poskytují učitelům komplexně a strukturovaně popis relevantních aspektů spojených s daným tématem.

Teoretické moduly jsou doprovázeny praktickými aktivitami určené k využití učiteli přímo ve třídě s žáky:

Vytvořené moduly a aktivity si můžete stáhnout:

Partneři projektu