ACTIVE Toolkit

Pro rozvoj kompetencí učitelů, žáků a studentů nepostradatelných při vyhledávání a práci s  informacemi a formulaci relevantních závěrů pro odpovědné rozhodování.

V rámci projektu ACTIVE jsme pro učitele středních škol připravily a otestovali Toolkit, jehož cílem je podpořit žáky a studenty orientovat se ve světě, ve kterém žijí, a porozumět mu, aby mohli jednat jako AKTIVNÍ a odpovědní občané v demokratické společnosti.

Co rozumíme AKTIVNÍM a odpovědným občanstvím?

AKTIVNÍ občan se aktivně zajímá o věci kolem sebe a chce jim porozumět, aby mohl činit odpovědná rozhodnutí.

Odpovědné jednání představuje vědomou reakci na situaci, kdy si aktér uvědomuje a přijímá svou roli a je připraven reflektovat dopad svého jednání. Odpovědné jednání je v tomto smyslu protipólem k nevědomé reakci bez sebereflexe. Proto budeme věnovat pozornost tématům, jako jsou předsudky, pochopení situace, informací, hodnot a jejich dopadů.

Postupy ACTIVE Toolkitu byly úspěšně otestováno na 7 školách v 5 zemích EU (Rakousku, Itálii, Česku, Slovensku a Polsku). Aktivity podle této metodiky realizovali učitelé středních škol v hodinách zeměpisu, dějepisu, společenských/občanských věd a při hodinách jazyků (Toolkit byl z angličtiny přeložen do pěti jazyků).

Co je náplní ACTIVE Toolkitu

ACTIVE Toolkit nabízí postup, jak přistoupit k řešení jakéhokoli problému nebo uchopení komplexního tématu ve formě navazujících kroků za účelem pokrýt celý proces od stanovení daného problému, vyhledání relevantních informací, konfrontací protichůdných názorů a předpokladů, zkoumáním hodnot zúčastněných stran až po vyhodnocení a formulaci závěrů.

Oblasti pokryté v teoretické Metodice jsou do výuky přenášeny prostřednictvím AKTIVIT. Ty jsou založeny na principu učení na základě vlastní zkušenosti (learning by doing) a projektovém učení. Studentům navržené aktivity umožní rozvinout kompetence potřebné k řešení komplexních problémů a k porozumění informací, aby mohli činit odpovědná rozhodnutí.

Co ACTIVE Toolkit přináší

ACTIVE Toolkit můžete uplatnit do projektové výuky nebo „běžné“ vyučovací hodiny. ACTIVE Toolkit je zejména přínosný při práci s dezinformacemi a kontroverzními tématy a učitelům poskytuje jedinečný nástroj, jak se s těmito otázkami vypořádat.

Toolkit pokrývá otázky spojené s informacemi a zaměřuje se na to jak pomocí fact-checkingu a laterárního čtení identifikovat dezinformace a fake-news. Oproti většině přístupů k této otázce jde ale dále, nad rámec fact-checkingu, a přináší unikátní přístupy a nástroje pro celkové vyhodnocení problému nebo komplexního tématu.

Hlavní témata, která ACTIVE Toolkitu pokrývá:
  • porozumění pojmům: fakta, pravda a objektivita,
  • práce s informacemi na internetu (podlel čeho posoudit kvalitu informací),
  • jak na dezinforamce a fake.news (jak je identifikovat a jak nepodlehnout manipulaci),
  • pochopení role hodnot, norem a předsudků v našem rozhodování,
  • navrhování vlastního výzkumu pro sběr relevantních informací,
  • vyhodnocení informací (důkazů) a formulace závěrů pro naše rozhodování.
Toolkit se skládá ze tří částí

I. Metodika pro učitele vysvětluje základní principy, termíny a koncepty, které jsou uplatňovány při implementaci Toolkitu se studenty. Cílem je poskytnout metodickou podporu učitelům k používání Toolkitu ve výuce.

II. Příručka aktivit pro učitele je soubor příkladů činností (scénáře krok za krokem), které mohou učitelé uplatnit přímo při výuce. Aktivity korespondují s tématy Metodiky, takže učitelé mohou snadno najít vhodnou aktivitu pro dané téma probírané v Metodice. Pro každé téma existuje alespoň jedna aktivita zahrnutá v Metodice.

III. Pracovní materiály pro aktivity & studenty poskytují materiály, které mohou studenti využít při aktivitách. Materiály se skládají převážně ze šablon, které může učitel předat studentům pro lepší naplánování a průběh aktivity.

Struktura Toolkitu

Teoretické Moduly a praktické Aktivity do výuky ke stažení ve formátu .pdf po kliknutí na odkaz na soubor v příslušném Modulu nebo Aktivitě níže ve schématu:

Toolkit

Toolkit

Struktura a cíl metodiky

– účel a cíle Toolkitu

– jak používat Toolkit

– struktura a témata obsažená v Toolkitu

– než začnete s Toolkitem

Moduly a aktivity

Modul 0

Základní principy – informace, fakta, pravda a objektivita

INFORMACE NENÍ REALITA ANI ZNALOST

– obecné chápání pojmu pravda

– data, fakta a objektivita

– fake news, dezinformace a misinformace

– informace a data jako důkaz

– definice problému a výběr tématu

Metodika pro učitele

Aktivity do třídy

Modul 1

Vyhledání spolehlivých zdrojů informací a
přístup k informacím na internetu

OVĚŘOVÁNÍ FAKTU JE KLÍČOVÉ, ALE PROTOŽE CHCEME POROZUMĚT,
MUSÍME JÍT ZA PODSTATU PROBLÉMU A NALÉZT JEHO SMYSL

– zdroje sekundárních dat a informací

– informace jako důkaz

   — kritéria pro zhodnocení kvality dat a informací

   — spolehlivost dat a informací

– manipulativní techniky používané při šíření dezinformací

– ověřování fakt (“fact-checking”) a laterální čtení

   — fakta vs. fake news a dezinformace

   — důvěryhodnost zdroje informací

   — relevantní kritéria pro posuzování důvěryhodnosti zdroje informací

Aktivita 1

První zorientování, jak přistoupit k informacím na internetu
(ověřování faktů)

NAUČTE ŽÁKY PŘEKONÁVAT NÁSTRAHY A PASTI INFORMACÍ PREZENTOVANÝCH NA INTERNETU POMOCÍ OVĚŘOVÁNÍ FAKTŮ

– vyhledat relevantní a spolehlivé zdroje a informace na internetu, které vám pomohou zorientovat se v dané problematice.

– pochopit význam údajů a informací pro náš cíl (lépe porozumět a být schopni činit informovaná rozhodnutí).

Modul 2

Hodnoty, normy a předsudky

NEJVYŠŠÍ FORMOU INTELIGENCE JE SCHOPNOST POZOROVAT BEZ SOUDŮ

– faktory ovlivňující naše vnímání

   — normy, hodnoty, přesvědčení

   — postoje. motivace. zvyky, světový názor

– osobnost založená na typologii MBTI

– předsudky

– nenásilná komunikace

– role logiky a emocí

– sociální sítě a naše vnímání

– aktéři a jejich role

Aktivita 2

Pochopení různých aktérů a jejich stanovisek (hodnot, norem a předsudků)

ŽÁCI SE NAUČÍ CHÁPAT ROLI RŮZNÝCH AKTÉRŮ A JEJICH POHLED NA DANOU PROBLEMATIKU A PŘI TOM SE DOVĚDÍ TAKÉ NĚCO O SOBĚ

– prozkoumat roli aktérů a různá stanoviska a úhly pohledu na danou problematiku a pochopit, jakou roli v našem vnímání hrají předsudky.

Modul 3

Výzkumná fáze – design výzkumu, metody a shromažďování důkazů

POKUD NEVÍME A MYSLÍME SI, ŽE VÍME,
PAK JSME ZNIČILI VŠECHNY MOŽNOSTI (indický jogín)

– zásady sběru dat jako důkazů

   — induktivní a deduktivní přístup

   — triangulace

   — zdravá skepse

– metody shromažďování důkazů

   — výzkum od stolu

   — terénní výzkum

– navrhování vlastního výzkumu

   — cíle výzkumu

   — výzkumné otázky

   — fáze výzkumného procesu

Aktivita 3

Navrhni a realizuj vlastní výzkum (metody výzkumu)

ŽÁCI SE NAUČÍ PŘIPRAVIT A PROVÉST VLASTNÍ VÝZKUM, ABY ZÍSKALI ZNALOSTI O VYBRANÉ PROBLEMATICE

– navrhnout a provést výzkum s cílem shromáždit relevantní data a informace k prozkoumání problému a nalezení hledaných odpovědí

Modul 4

Dejte informacím smysl

DATA A INFORMACE NEMAJÍ SAMA O SOBĚ ŽÁDNÝ VÝZNAM,
MY JSME TI, KDO DÁVÁ INFORMACÍM VÝZNAM

– dejte informacím smysl

– relevantní porozumění dané problematice

– analyzujte data a informace

– interpretace dat a posouzení relevance důkazů

– hlavní aspekty konspiračních teorií

– přesah dat a informací – znalosti a moudrost

Aktivita 4

Navrhni a realizuj vlastní výzkum (metody výzkumu)

POTÉ, CO ŽÁCI SHROMÁŽDÍ DATA A INFORMACE, BUDOU SCHOPNI DATA ANALYZOVAT A POROZUMĚT JIM. NEŽ UČINÍ ZÁVĚRY, OTESTUJÍ SÍLU DOSTUPNÝCH DŮKAZŮ.

– vyhodnotit zjištění z výzkumu

– být schopen činit zodpovědná rozhodnutí podložená důkazy