naše poslání

Odpovědná společnost, z. s. podporuje prostřednictvím výzkumné a vzdělávací činnosti odpovědný přístup k otázkám na všech úrovních společenského života, zejména v oblasti veřejných politik, podnikání a vzdělávání. Odpovědným přístupem rozumíme takový přístup, který vychází ze systémového porozumění situace. Představuje vědomou odpověď na situaci a aktéři si uvědomují a přijímají svou roli a jsou přístupní reflexi.

logo_gold

systémový přístup

Systémový přístup jako základní princip k porozumění situace pro vědomé rozhodování

 • umožňuje porozumění situaci v celkovém kontextu
 • dává důraz na roli jednotlivých aktérů a vnímá je jako součást systému
 • aktér sám o sobě není pouhým jednorozměrným prvkem, sám o sobě představuje (sub)systém
 • situaci tak ukazuje jako vztah systémů a subsystémů. Nikoli jako pouhou interakci prvků.
 • klade otázku po základních principech uspořádávajících systém
 • nutí k reflexi vymezení samotného předmětu a hranic zkoumání
 • poukazuje tak na nutně normativní charakteristiky každého (i vědeckého) přístupu

„Vše, co děláme, děláme nějak. A vše, co děláme, má nějaký dopad. Otázkou tedy je, jak to děláme a jaký to má dopad.“
Co děláme? Jak to děláme? Jaký to má dopad? I nedělání je reakce… a má nějaký dopad…

odpovědný přístup

Odpovědný přístup zahrnuje:

 • vědomou odpověď, respektive reakci na situaci, která zohledňuje možné dopady jednání. Ve smyslu anglického „response“ (z responsible=odpovědný) jako protiklad „reaction“ coby pouhá nevědomá reakce na situaci
 • odpověď založenou na porozumění situace a mé roli v ní
 • „evidence informed“ nikoli „eminence based“ rozhodování, tedy rozhodování podložené informacemi a nikoli založené na autoritě nebo věhlasu a PR
 • schopnost reflexe, nadhledu a ochota hledat, objevovat a učit se. Přijetí odpovědnosti za to, co dělám (nebo nedělám)
 • schopnost a ochota se zabývat aktuální situací a hledat adekvátní reakci na ni
 • otevřenost, schopnost vidět situaci z více úhlů pohledu. S otevřeností je spojena i ochota a schopnost chápat druhou stranu. To neznamená nutně vše přijímat, ale rozdíl je mít jiný názor na jedné straně a na druhé principiálně odmítat neznámé, jiné, to, co se mi prostě nelíbí
 • jak racionální přístup, tak intuice a emoce mají své místo. Je však nezbytné porozumět roli těchto aspektů, a to aby ani racionalizace, ani emoce nezastiňovaly vědomé rozhodování
Z výše uvedeného je patrné, že odpovědné jednání není jednoduchá disciplína, a všichni se máme v tomto směru co učit a kam posouvat.

oblasti zaměření

informovaná politika

Informovaná politika využívající poznatky výzkumu a reflektující hodnocení přínosů a dopadů

životní prostředí

Kvalita života a životní prostředí, mitigace a adaptace na změnu klimatu

udržitelné podnikání

Podnikání s důrazem na inovace, udržitelnost, regionální rozvoj a společenský dopad

demokracie

Demokratické hodnoty a
otevřená společnost

co umíme

 • Náš tým má dlouhodobou zkušenost s hodnocením dopadů veřejných politik a výzkumnou činností v oblasti zemědělství, vzdělávání, územního rozvoje, životního prostředí a rozvoje podnikání a inovací.
 • Podíleli jsme se na přípravě strategických a metodických koncepcí v oblasti regionálního rozvoje a řízení veřejných politik.
 • Máme rozsáhlou zkušenost s realizací výzkumných projektů a spoluprací s akademickou sférou a dalšími aktéry jako jsou státní správa, podnikatelská a nezisková sféra. Ve věcných oblastech tak úzce spolupracujeme s experty a výzkumnými pracovníky, kteří se dlouhodobě zaměřují na řešené téma.
 • Naší hlavní odborností je aplikace sociologických výzkumných metod, realizace terénních šetření (dotazníková šetření, hloubkové rozhovory, foukání skupiny) a uplatňování participativních výzkumných metod, které příslušné aktéry zapojují přímo do výzkumu.
 • Uplatňujeme principy systémového přístupu, a to jak ve výzkumné tak vzdělávací činnosti. Přinášíme porozumění situace v celkovém kontextu a vzhledem k jednotlivým úrovním systémového uspořádání.  Klademe důraz na podmiňující faktory a roli jednotlivých aktérů s ohledem na jejich percepční vzorce a hodnotovou orientaci. Zdůrazňujeme důležitost jak strukturálních, tak měkkých (řekněme percepčních) podmíněností při pochopení situace, vymezení problému a hledání cest k jeho řešení.
 • Naše zkušenosti s vyhodnocováním informací promítáme do prosazování kritického myšlení na školách. Učitele a žáky škol učíme, jak nakládat s informacemi a vyvarovat se dezinformacím a „fake news“ – aktuálně v projektu ACTIVE.

co děláme

 • Zaměřujeme se na realizaci výzkumné činnosti formou aplikovaného výzkumu a šíření výsledků výzkumné činnosti. Těžíme z nezávislého postavení organizace, které nás nenutí k čistě publikační činnosti a můžeme se zaměřit na propojování světa vědy se světem politiky, podnikání a vzdělávání.
 • Naším cílem je zejména přispívat ke strukturaci veřejné debaty v zásadních tématech. Neříkáme, co si má kdo myslet a jak má jednat. Ale cílem je  podpořit jednotlivé aktéry, aby jejich jednání bylo založeno na porozumění situace a jejich role v ní a mohli se vědomě rozhodovat s ohledem na svoje hodnotové preference a potřeby.
 • Zaměřujeme se na rozvoj metod a propagace systémového přístupu. Na hodnocení přínosů a dopadů veřejných politik a dalších cíleně zaměřených aktivit (například činnost NNO) z hlediska  účelnosti, účinnosti, užitečnosti a relevance.
 • Při realizaci aktivit a řešení výzkumných projektů spolupracujeme se zástupci akademické sféry a relevantními experty a organizacemi.
 • Nabízíme reflexi jednotlivým aktérům z hlediska celkového kontextu situace, jejich role, hodnotové orientaci a percepční vzorce, které podmiňuje jejich rozhodování.
 • Podporujeme státní správu a samosprávu při uplatňování systémového a odpovědného přístupu.
 • Zaměřujeme se na vzdělávací, volnočasové a zájmové aktivity dětí, studentů, mládeže a dospělých v oblasti systémového přístupu, rozvoje odpovědnosti, inovativního myšlení a demokracie.

naše projekty

Promoting ACTIVE and Responsible Citizenship In Schools (2022-2023)
supported by Erasmus+ Programme

Podpora aktivního a odpovědného občanství ve školách (ACTIVE) podpořený z programu Erasmus+

Podporujeme školy v oblasti rozvoje kritického myšlení a kompetencí spojených s prací s (dez)informacemi.

Small Scale project DIGITAL STORYTELLING for non profit organizations (2023)
supported by Erasmus+ Programme

DIGITÁLNÍ STORYTELLING pro nevládní organizace (2023) podpořený z programu Erasmus+

Podporujeme mladé lidi v nevládních organizacích výukou tvorby příběhu pomocí digitálních technologií.

Small Scale project STAIR – STem education program for AIR pollution in schools (2023)
supported by Erasmus+ Programme

Vzdělávací program (STAIR) pro měření znečištění ovzduší ve školách

Podporujeme na školách zájem dětí o vědu a technologie a zájem o životní prostředí.

WISE-ME The right use of social media to face disinformation and fake news supported by Erasmus+ Programme

Vhodné využívání sociálních médií k boji proti dezinformacím a falešným zprávám (WISE-ME)

Podporujeme učitele a studenty základních a středních škol vytvořením inovativních nástrojů pro práci s dezinformacemi a fake news na sociálních sítích.

SIMUL – Stimulate Innovative MUltigrade Learning with STEAM Education supported by Erasmus+ Programme

Podpora inovativního učení malotřídních škol prostřednictvím STEAM vzdělávání (SIMUL)

Podporujeme učitele a studenty malotřídek posílením dovedností STEM, rozvojem digitální digitálních dovedností a znalostí o životním prostředí.

Podrobnosti připravujeme.

kontakt

Odpovědná společnost, z. s.

ID datové schránky: rp7krp7
IČ: 09401229, DIČ: CZ09401229
Krátká 328, 252 29 Dobřichovice

Mgr. Matěj Mareš

ředitel spolku
tel. 777 097 163
mail: mares@odpovednaspolecnost.cz

Najdete nás na Facebooku:

Napište nám přes kontaktní formulář: